2018-04-02

Bilant contabil pentru a. 2017

Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenții de valori mobiliare

 

Raportul anual al societatii pe actiuni aferent publicarii

 

  1. Date generale privind emitentul de valori mobiliare ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul unui MTF.
  1. Perioada de gestiune raportată _01.01.2017-31.12.2017__   
  2. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare Societatea pe actiuni pentru achizitionarea , prelucrearea si livrarea metalelor feroase si neferoase „Metalferos” , Metalferos SA
  3. Sediul, nr.de telefon, fax al emitentului de valori mobiliare. Mun.Chisinau , Zona industriala Vatra, str.Feroviarilor 1/3 , tel.50-89-07
  4. Numărul și data înregistrarii de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrarii de Stat

- Numărul de înregistrare ( IDNO ) MD007334, IDNO 1002600025822

- Data înregistrării _05.07.1995

5. Activitatea principală (conform CAEM) _E 3832_                                                                  

6. Standardele de contabilitate după  care se ţine evidenţa contabilă (SNC, SIRF)  __SNC___

7. Capitalul social al  emitentului de valori mobiliare la data raportării, lei          __3 590 420____

8. Informaţia privind numărul acţionarilor  emitentului de valori mobiliare la data raportării _331__

9. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acționarii aflați în deținere nominală și beneficiarii efectivi.

 

Denumirea completa a persoanelor juridice/numele,prenumele persoanei fizice  numarul de inregistrare (IDNO)/ codul personal al persoanei fizice(IDNP)

Numarul de actiuni cu drept de vot

Cota detinuta in numrul total de actiuni de vot ale emitentului, %

Preferentiale

Ordinare

Preferentiale

Ordinare

Agentia Proprietatii Publice

 

281065

 

78,28

Volc Ala Luca

 

18420

 

5,13

10.Informaţia privind societatea de registru:

-Denumirea completă, sediul, nr. licenţei, numele, prenumele şi telefonul conducătorului, data şi numărul contractului. SA “Registru-Garant”, mun.Chisinau, str.Metropolit Varlaam 65, Autorizatia de Societate de Registru Nr.0004 din 31.12.2014, Varsan Maria, tel.22-99-17 , Contractul nr.36-e din 01.01.2015

11. Societatea de audit (dacă a fost încheiat contract de prestare a serviciilor):

- Denumirea completă a societăţii de audit, sediul și numărul de telefon al societății de audit, numele, prenumele şi telefonul conducătorului, data şi numărul contractului de audit, seria, numărul și data eliberării licenței pentru desfășurarea activității de audit; Compania de audit”Sovirina Audit” SRL  mun.Chisinau ,str.P.Rares 36, of.145 , tel.022-602-381 Zaharcenco Irina. Contract 19/17/55/1 din 19.05.2017. Licenta Seria A MMII nr.051900 din 02.12.2014

- Data emiterii raportului auditorului și data publicării _________________.

12. Numărul total de acțiuni emise de emitentul de valori mobiliare, tipul si clasa valorilor mobiliare.
13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului.

Nr/o

Denumirea completa a persoanei juridice/numele, prenumele persoanei fizice

Numarul de actiuni, unitati

Cota parte a actiunilor detinute in numarul total de actiuni cu drept de vot, %

 

Reprezentant al statului

 

 

1

Dragalin Iuliana

0

0

 

Membrii Consiliului societatii

1

Gorea Eugen

0

0

2

Cazacu Eugeniu

0

0

3

Mamei Marian

0

0

4

Vulpe Vasile

0

0

5

Cicibaba Iuri

0

0

 

Membrii Organului Executiv

1

Timbrovski Alexei

0

0

 

Membrii Comisiei de Cenzori

1

Turcanu Ecaterina

0

0

2

Gutu Lidia

0

0

3

Cemertan Silvia

0

0

 

Alte persoane cu functii de raspundere , inclusiv conducatorul filialei sau reprezentantei

1

Gurulea Valentina

15

0,004

2

Mirza Grigori

0

0

3

Zamlinski Serghei

0

0

4

Vasilevschi Ghenadie

0

0

5

Lukovski Valentin

0

0

6

Mihailov Serghei

2

0,0005

7

Podmoghilnii Artiom

0

0

8

Silcenco Alexandr

0

0

                 

14. Societățile comerciale în al căror capital social emitentul, precum şi persoanele afiliate acestuia, deţin, individual sau în comun, 25 şi mai mult la sută din acţiunile cu drept de vot (cotele părţi). (Nu sunt)

15. Statutul emitentului de valori mobiliare/modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat). (Nu sunt)

16. Informația privind publicarea raportului anual al emitentului de valori mobiliare pe pagina web proprie (dacă emitentul deține o pagina web).(Nu este)

 

II. Situația financiară anuală a emitentului la finele perioadei de gestiune:

 

17. Bilanţul emitentului pentru  perioada de gestiune.

 

Indicatori

Sold la începutul perioadei de gestiune,  lei

 

Sold la sfîrșitul perioadei  de gestiune precedente,lei

 

1

2

3

1. Active imobilizate

 

 

1. Imobilizări necorporale

27244

23053

2. Imobilizări corporale în curs de execuție

9909799

11589785

3. Terenuri

7680509

13470260

4. Mijloace fixe

44152442

50496487

5. Resurse minerale

 

 

6. Active biologice imobilizate

 

 

7. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

 

 

8. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate

 

 

9. Investiții imobiliare

 

 

10. Creanțe pe termen lung

 

 

11. Avansuri acordate pe termen lung

 

 

12. Alte active imobilizate

 

 

Total active imobilizate

61769994

75579585

2. Active circulante

 

 

1. Materiale

41192860

22928489

2. Active biologice circulante

3724

3724

3. Obiecte de mică valoare și scurtă durată

183449

341392

4. Producția în curs de execuție și produse

144440

248248

5. Mărfuri

269616

269616

6. Creanțe comerciale

53248190

3284264

7. Creanțe ale părților afiliate

 

 

8. Avansuri acordate curente

13371402

37248683

9. Creanțe ale bugetului

142981258

138407039

10. Creanțe ale personalului

2

2

11. Alte creanțe curente

114950

154324

12. Numerar în casierie și la conturile curente

27086078

101846486

13. Alte elemente de numerar

 

 

14. Investiții financiare curente în părți neafiliate

 

 

15. Investiții financiare curente în părți afiliate

 

 

16. Alte active circulante

485490

642668

Total active circulante

279081459

305374935

Total active

340851453

380954520

3. Capital propriu

 

 

1. Capital social

3590420

3590420

1.1 Capital suplimentar

 

 

2. Rezerve

302733209

315466051

3. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

(30)

(-1139829)

4. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

32825096

 

5. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

 

43302459

6. Profit utilizat al perioadei de gestiune

 

 

7. Alte elemente de capital propriu

 

 

 Total capital propriu

339148695

361219101

4. Datorii pe termen lung

 

 

1. Credite bancare pe termen lung

 

 

2. Împrumuturi pe termen lung

 

 

3. Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

 

 

4. Alte datorii pe termen lung

 

 

Total datorii pe termen lung

 

 

 5. Datorii curente

 

 

1. Credite bancare pe termen scurt

 

 

2. Împrumuturi pe termen scurt

 

 

3. Datorii comerciale

2124

52601

4. Datorii față de părți afiliate

 

 

5. Avansuri primite curente

 

18655346

6. Datorii față de personal

5909

4866

7. Datorii privind asigurările sociale și medicale

101

 

8. Datorii față de buget

768940

258594

9. Venituri anticipate curente

 

 

10. Datorii față de proprietari

495034

421721

11. Finanțări și încasări cu destinație specială curente

 

 

12. Provizioane curente

 

 

13. Alte datorii curente

430650

342291

Total datorii curente

1702758

19735419

Total pasive

340851453

380954520

 

18. Situația de profit și pierderi.

 

Indicatori

Perioada de gestiune precedentă, lei

Perioada de gestiune curentă, lei

1

2

3

1.Venituri din vînzări

750548383

1291573440

2. Costul vînzărilor

657530896

1141274703

3. Profit brut (pierdere brută)

93017487

150298737

4. Alte venituri din activitatea operațională

46621

5027

5. Cheltuieli de distribuire

26508103

47936169

6. Cheltuieli administrative

19601164

28321620

7. Alte cheltuieli din activitatea operațională

12374610

10566516

8. Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

34580231

63479459

9. Rezultatul din alte activități (profit/pierdere)

2350998

14583856

10. Profit (pierdere) pînă la impozitare

36931229

48895603

11. Cheltuieli privind impozitul pe venit

4106133

5593144

12. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

32825096

43302459

 

 

 

19. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia.

Indicatori

Perioada de gestiune  precedentă,  lei

Perioada de gestiune curentă, lei

1

2

3

 1.Direcţiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune:

32825066

 

  1. acoperirea pierderilor din anii precedenţi

 

 

b) rezerve stabilite de legislaţie;

 

 

c) rezerve prevăzute de statut;

12732843

 

d) plata recompenselor membrilor consiliului emitentului şi  a membrilor comisiei de cenzori;

3679690

 

e)  investirea în vederea dezvoltării producţiei;

 

 

f)  plata dividendelor;

• la acţiunile preferenţiale

• la acţiunile ordinare

 

 

16412533

 

g)  alte scopuri conform legislației

 

 

h)  alte scopuri conform statutului

 

 

 2.Activele nete ale emitentului

339148695

361219101

 3. Activele nete ale emitentului în raport la:

 • o obligaţiune

 • o acţiune preferenţială

 • o acţiune ordinară

 

 

 

944-59

 

 

 

1006-06

 4.Profitul net la o acţiune ordinară a  emitentului

91-42

120-60

 5.Datoriile la dividendele anilor precedenţi

495034

421721

 6.Dividendele anunţate la o acţiune de fiecare clasă a  emitentului: 

 • intermediare

 •  anuale

 

 

 

45-71

 

 7.Valoarea unei acţiuni a  emitentului  (cu indicarea sursei de informare)

 • valoarea de piaţă

 • valoarea estimativă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Informaţii privind evenimentele care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de valori mobiliare și/sau preţul valorilor mobiliare ale acestuia.

 

IV. Informaţii privind tranzacţiile importante (cota cărora alcătuieşte cel puţin 5% din acţiunile emise de către emitentul de valori mobiliare) efectuate cu acţiunile  emitentului de valori mobiliare.

 

V. Raportul auditorului (dacă a fost efectuat auditul situațiilor financiare anuale).

Raport anual  Compania de audit “ Sovirina Audit” SRL

 

VI. Semnături

Raportul va fi semnat de un reprezentant autorizat al Consiliului, de către organul executiv şi de către contabilul-şef al emitentului de valori mobiliare.

În cazul în care emitentul de valori mobiliare are filiale, informaţiile prezentate în raportul anual vor fi prezentate și cu privire la filiale.

 

- Presedintele Consiliului Societatii                                                       Gore Eugen

 

- Director general                                                                                  Timbrovski A.

 

-Contabil-sef                                                                                         Gurulea V.

 

 

Notă*

Emitentul va publica doar compartimentele ce conțin informații.

Raportul anual va fi însoţit de copii ale următoarelor documente:

a) lista filialelor emitentului de valori mobiliare şi a societăţilor controlate de acesta.

Informaţia ce conţine date cu caracter personal urmează a fi prezentată în exclusivitate Comisiei Naționale, operatorului de piață/sistem şi emitentului de valori mobiliare cu procesarea acesteia în strictă conformitate cu Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 ,,Privind accesul la informaţie”, fără a fi publicată, și Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 ,,Privind protecţia datelor cu caracter personal”.